Masz pytanie?

Ochrana osobních údajů

OBSAH:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. DŮVODY PRO ZPRACOVNÁNÍ DAT
3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH SPRACOVÁNÍ DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
4. ODBĚRATELÉ DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ
7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento dokument internetového obchodu má informační charakter, to znamená, že není zdrojem povinností pro odběratele služeb nebo klienty internetového obchodu. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se zpracování osobních údajů administrátorem internetového obchodu , včetně zásad, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, kterých se týkají, a také údajů týkajících se používání souborů cookies v internetovém obchodě a analytických nástrojů.

1.2.  Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetového obchodu je  KIER FURNITURE sp. z o. o.
zapsané do Centrální evidence ekonomické činnosti Polska  vedené ministrem odpovědným za ekonomiku a  korespondenční adresa : 63-648 Słupia pod Kępnem , ul. Szkolna 10 , NIP: 619 205 88 88 , REGON: 526268356
KRS: 0001054738  , mailová adresa: objednavky@nabytektop24.cz – dále jen „Správce” která je současně poskytovatelem služeb internetového obchodu a prodávajícím.

1.3. Osobní údaje jsou v internetovém obchodě zpracovávány Správcem v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volnémpohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/WE (obecné nařízení o ochraně údajů) – dále jen „GDPR” nebo Nařízení GDPR”. 
Oficiální znění Nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Používání internetového obchodu včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Sejně tak s ním spojené uvedení osobních údajů uživatelem internetového obchodu, příjemce služeb nebo zákazníka je dobrovolné, se dvěma výjimkami: (1) uzavírání smluv se Správcem - neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném na internetových stránkách obchodu a vObchodních podmínkách Ii aktuálních Podmínkách Ochrany osobních údajů nezbytných pro uzavření a provedení Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb se Správcem neumožňuje .  uzavření takové smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvní podmínkou  a pokud osoba, jíž se údaje týkají, chce uzavřít se Správcem danou dohodu, je povinna požadované údaje poskytnout. Pokaždé je rozsah údajů požadovaných pro uzavření smlouvy uveden na internetové stránce obchodu a v Obchodních podmínkách internetového obchodu; (2) statutární povinnosti Správce - poskxtnutí osobních údajů je zákonným požadavkem, vynikajícím z obecně platných zákonů, které ukládají správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. Zpracování dat za účelem vedení daňových nebo účetních knih) a jejich neposkytnutí brání Správci ve výkonu těchto povinností.

1.5. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, jichž se zpracování jejich osobních pdajů týká, a především je odpovědný a zaručuje, že jím shromažďované údaje jsou: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďované pro označené, zíkonné účely, které nejsou předmětem dalšího zpracování, neslučitelnému s těmito účely; (3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uloženy způsobem umožňujícím identifikaciosob, kterých se týkají, a to po dobu ne delší, než nezbytnou k dosažení účelu zpracování a(5) zpracovány způsobem, který zajistí odpovídající bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření.

1.6. Vzhledem k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností hrozby, správce implementuje vhodná technická a organizační opatření, aby se zpracování provádělo v souladu s tímto nařízením a aby był schopen to prokázat. Tato opatření budou v případě potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technické prostředky zabraňující získávání a modifikace neoprávněnými osobami, osobních údajů zasílaných elektronicky.

1.7. Všechna slova, výrazy a zkratky, objevující se v těchto Zásadách ochrany osobních údajů začínající velkým písmenem(např.  Prodávající, Internetový obchodElektronická Služba) je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Obchodních podmínách Internetového Obchodu.


2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy – a v takovém rozsahu, v jakém – je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, 
nebo přijmout opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Správce; nebo je (4) zpracování 
nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany s výjimkou situací, ve kterých nadřazený charakter vůči těmto zájmům mají zájmy nebo základní práva a svobody subjektu, jehož se údaje týkají, které vyžadují ochanu osobních údajů, zejména pokud takovým subjektem je dítě.

2.2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé existenci alespoň jednoho důvodu uvedeného v bodě 2.1 Zásad ochrany osobních údajů. polityki prywatności. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů Zákazníků a klientů Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v dalším Zásad Ochrany Osobních Údajů – ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3.1. Účel,základ,období a rozsah příjemce osobních údajů zpracovávaných Správcem, vyniká z kroků prováděných daným Zákazníkem nebo Klientem v Internetovém Obchodě. 
Pokud se například zákazník rozhodne uskutečnit nákupy v Internetovém Obchodě a zvolí osobní odběr zakoupenéhoProduktu místo kurýra, jeho osobní údaje budou zpracovány za účelem splnění uzavřené Kupní Smlouvy, ale již nebudou zpřístupněny dopravci realizujícímu zásilky na žádost Správce.

3.2. Správce může zpracovávat osobní údaje v Internetovém Obchodě pro následující účely, z následujících důvodů,v obdobích a vnásledujícím rozsahu:

 

Účel zpracování dat Právní základ prozpracování auchovávání údajů Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBĚRATELÉ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

4.1. Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně realizace Kupních smluv je nezbytné, aby Správce využíval služeb třetích stran (jako např. Poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá výhradně lužeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování odpovídalo požadavkům Nařízení GDPR a zajišťovalo ochranu práv subjektů údajů.

4.2. K přenosu dat Správcem nedochází v každém případě a ne všem - vedeným v Zásadách ochrany osobních údajů příjemcům nebo kategorii příjemců – Správce poskytuje data pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro účely zpracování daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k dosažení tohoto cíle. Například pokud zákazník využije osobního odběru , jeho údaje nebudou předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

4.3. Osobní údaje zákazníků a zákazníků online obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategorii příjemců: :

4.3.1. dopravci / speditoři / kurýrní zprostředkovatelé - v případě Klienta, který využije v Internetovém Obchodě způsobu doručení produktu poštou nebo kurýrem, Správce 
poskytuje nashromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditorovi nebo zprostředkovateli realizujícímu zásilky jménem Správce v rozsahu nezbytném pro provedení dodávky Produktu Klientovi.

4.3.2. subjekty zpracovávající elektronické platby nebo platby kreditní kartou - v případě Zákazníka, který v InternetovémObchodě využívá elektronickou platbu nebo platbu kartou, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který obsluhuje výše uvedené platby v InternetovémObchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby prováděné Zákazníkem.

4.3.3. subjekty financování/leasingu  - v případě Zákazníka, který použije v Internetovém Obchodě způsob platby ve splátkovém systému nebo leasing, Správce předává 
shromážděné osobní údaje Klienta vybranému zebrane dane osobowe Klienta wybranemu subjektu financování/leasingu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém Obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb realizovaných Klientem.

4.3.4. dodavatelé systému hodnotících anket - v případě Klienta, který vyjádřil souhlas na udělení hodnocení uzavření Kupní Smlouvy, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Klienta vybranému subjektu, který poskytuje systém průzkumů hodnotících Kupní Smlouvy v Internetovém Obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro vyjádření názoru Klienta porstřednictvím systému hodnotících anket.

4.3.5. dodavatelé služeb poskytující Správci řešení technická IT,a  organizační, umožňující Správci provozovat firmu včetně  Internetového Obchodu a jeho prostřednictvím poskytovanýc h elektronických služeb (zejména dodavatelé počítačového softwaru pro provozování internetového obchodu, poskytovatele e-mailu  a hostingu, jakož i poskytovatelé softwarů pro řízení firmy a technickou podoporu Správci) – Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Klienta vyberanému dodavateli  vykonávajícímu na jeho žádost pouze v případě a v rozsahu realizace daného cíle za účelem zpracování dat v souladu s těmito Zásadami Ochrany Osobních Údajů.

4.3.6. Poskytovatel účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní firma, právní kancelář nebo společnost pro vymáhání pohledávek) – Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Klienta vybranému dodavateli vykonávajícímu činnosti na jeho žádost pouze v případě a v rozsahu realizace daného cíle za účelem zpracování dat v souladu s těmito Zásadami Ochrany Osobních Údajů..

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

5.1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaných procesech rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst.1 a 4 Nařízení GDPR a – přinejmenším v těch případech – relevantní informace o pravidlech jejich užívání stejně jako o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekty údajů. S ohledem na to Správce uvádí v tomto bodě Ochrany osobncíh údajů informace týkající se možného profilování.

5.2. Správce může v Internetovém obchodě použít pro účely Direct Marketingu profilování, ale rozhodnutí, učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření Kupní Smlouvy nebo možnost využívat elektronické služby v Internetovém Obchodě. Výsledkem použití profilování v Internetovém Obchodě může být např. Udělení slevy dané osobě, zaslání této osobě slevového kódu, připomenutí nedokončených nákupů, zaslání nabídky Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby nebo také nabídka lepších podmínek ve srovnání se standartní nabídkou Internetového Obchodu. Navzdory profilování daná osoba rozhoduje svobodně, zda bude chtít využít takto obdrženou slevu nebo také lepší podmínky a uskutečnit nákup v Internetovém Obchodě.

5.3. Profilování v Internetovém Obchodě je založeno na automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na straně Internetového Obchodu např. Přidáním konkrétního Produktu do košíku, procházení stránky konkrétního Produktu v Internetovém Obchodě nebo také analýzou předchozí  historie nákupů uskutečněných v Internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je vlastnictví osobních údajů dané osoby Správcem tak, aby jí mohl následně zaslat např. Slevový kód.

5.4. Subjekt údajů má právo nepřijmut rozhodnutí, které je založeno výhradně na zautomatizovaném zpracování včetně profilování a vyvolává vůči této osobě právní účinky nebo podobným způsobem ji významně ovlivňuje.

6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

6.1. Právo přístupu, opravy, omezení, vymazání nebo převodu – osoba, jíž se údaje ttýkají, má právo požádat Správce o přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění („právo být zapomenut”) lnebo omezení zpracování a má právo vznést nesouhlas se zpracováním a také má právona přenos svých údajů. Podrobné podmínky uplatňování výše uvedených práv jsou zveřejněny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

6.2. Právo na odvolání souhlasu kdykoliv  – osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány Správcem na základě výslovného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebočl. 9 odst. 2 lpísm. a) Nařízení GDPR), má právo kdykoliv zrušit souhlas bez vlivu na zákonnost zpracování, které było učiněno na základě souhlasu před jeho stažením.

6.3. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu – osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány Správcem, má právo podat stížnost dozorovému orgánu způsobem uvedeným v ustanoveních Nařízení GDPR a českého práva, především zákonu o ochraně osobních údajů Kontrolním orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6.4. Právo na námitku - subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku – z důvodů souvisejících s její konkrétní situací – proti zpracování údajů, které se jí týkají podle čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo zakázka) nebo f) (právně odůvodněný zájem Správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. Správce v tomto případě již nesmí dále zpracovávat tyto osobní údaje, pouze pokud prokáže exisdtenci důležitých zákonných důvodů pro zpracování, nadřazených zámům, právu a svobodám osoby, které se tyto údaje týkají, nebo důvodů pro zjišťování, vyšetřování nebo obhajobu nároků.

6.5. Právo vznést námitky proti Direct Marketingu – pokud jsou zpracovávány osobní údaje pro účely Direct Marketingu, má subjekt údajů právo kdykoliv zpochybnit zpracování svých osobních údajů pro takové marketingové účely, včetně profilování, do té míry, v jaké zpracování souvisí s takovým Direct Marketingem.

6.6. Abyste mohli uplatnit práva uvedená v tomto bodě zásady ochrany osobních údajů, můžete  kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písmeně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou v úvodu dokumentu Ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách obchodu.


7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALÝZA

7.1. Soubory Cookies ) jsou malé textové informace ve formě textových souborů odesílaných ze serveru a ukládaných na straně osoby, která navštíví Internetový obchod (např. na disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě sartphonu – v závislosti na tom, jaké zařízení  používá při prohlížení našeho Internetového obchodu.). Podrobné informace o Cookies a také historii jejich vzniku je možné nalézt mimo jiné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Správce může zpracovávat data obsažená v souborech cookie, když uživatelé používají internetový obchod pro následující účely:

  • identifikace Zákazníků jako přihlášeních v Internetovém Obchodě a ukazování, že jsou přihlášeni;

  • memorování produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky;

  • ukládání dat z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;

  • přizpůsobení obsahu webu internetového obchodu individuálním požadavkům zákazníka (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání webových stránek internetového obchodu;

  •  uchovávání anonymních statistik ukazujících způsob využívání webových stránek Internetového Obchodu ;

  • remarketing, jedná se o výzkum chování návštěvníků internetového obchodu prostřednictvím anonymních analýz jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních webových stránek, klíčových slov atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytnout jim reklamy přizpůsobené jejich očekávaným zájmům, a to i při návštěvách jiných webových stránek v reklamní síti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd;

7.3. Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu standardně přijímá ukládání cookies. Každý má možnost stanovit podmínky používání souborů Cookies  pomocí vlastního nastavení prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů cookies – v tom druhém případě to však může ovlivnit některé funkce Internetového Ochodu (například znemožnění  přechodu celým procesem objednávkového formuláře kvůli nezapamatování Produktů v košíku v dalších krocích zadávání Objednávky).

7.4. Nastavení prohlížeče pro soubory cookie je důležité z hlediska souhlasu používání cookies prostřednictvím našeho internetového obchodu - v souladu se zákonem může být takový souhlas  také vyjádřen prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, mělo by být vhodně změněno nastavení prohlížeče z hlediska Cookies.

7.5. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich  nezávislého odstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích, jsou k dispozici v sekci pomoci webového prohlížeče .

 

7.6. Správce může v Internetovém Obchodě využívat služeb Google Analytics, Universal Analytics poskytovaných firmou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto služby pomáhají Správci analyzovat pohyb v Internetovém Obchodě. Shromážděné údaje  jsou zpracovávány jako součást výše uvedených služeb anonymně (jsou to tzv. provozní údaje , které znemožňují identifikaci osoby) a vytvářet statistiky užitečné při správě Internetového  obchodu. Tyto údaje mají kumulativní charakter a jsou anonymní, to znamená že Neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) osoby, která navštíví Internetový obchod.Administrátor používáním výše uvedených služeb v Internetovém Obchodě shromažďuje tato data jako zdroj a médium k získávání návštěvníků Internetového Obchodu a způosb jejich chování na stránkách Internetového Obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých navštěvují stránku, IP a doménu, data geografická a demografická (věk, pohlaví) a zájmy.


 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Internetový Obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vyzývá , abyste se při přechodu na jiné webové stránky seznámili se Zásadami Ochrany osobních údajů, které jsou na nich uvedeny. Tyto Zásady Ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Internetový Obchod Správce.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

WAŻNE:

KONTAKT:
kom.: 883 633 703
kom.: 690 990 443
tel.: (62) 781 87 01
e-mail: biuro@mebletop24.pl

DANE FIRMY:
KRS: 000 105 47 38
NIP: 619 195 71 71
REGON: 301 096 984

KIER FURNITURE Sp. z o. o.
ul. Szkolna 10
63-648 Słupia pod Kępnem Wielkopolska

WYBIERZ JĘZYK:

Facebook